یکشنبه 27 مهر‌ماه سال 1393

روزنامه ورزشی شوت پنجشنبه 17مهر چنین می نویسد   جشن هارامی توان نرفت اما درسوگواری اشنایان باید همراه وغمخواربود(حکیم ارد بزرگ)